บุคลากร

นายวินัย ชัยศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นาย xxx xxx

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทรงกลด สีหาราช

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายพยนต์ สาปาน

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายประวิทย์ กระพันธ์เขียว

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายบุญเทียน จินดามัง

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายกองศิลป์ หมั่นทำ

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางนวลจันทร์ สว่างวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางมนทราธิป อินทร์ก่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางเบญจมาศ จินดามัง

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางเกษมศรี พรหมวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางสาววลัยลักษณ์ ฤทธิรงค์

ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

นางสาวสุขฤดี ภูมิฐาน

ครู ค.ศ.1

นายขวัญชัย นอกสระ

ครู ค.ศ.1

นายรัษฎานุกร มณีจันทร์

พนักงานราชการ

นายวิทยา มณีวรรณ์

พนักงานราชการ

นายเสกสรร ศรีจูมพล

ครู L.D.

นางสาวสุจิตรา ดาวมณี

ครู ค.ศ.1

นางศิริพร ธนะขว้าง

ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสราภรณ์ โชคชัย

ครูธุรการ

นายคำบา พงษ์เจริญ

นักการ ฯ