ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 94 บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลถ้ำวัวแดง

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลบุคลากร

อัตลักษณ์โรงเรียน “สะอาด ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

เอกลักษณ์โรงเรียน “ สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ”

คำขวัญของโรงเรียน “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน”

ปรัชญา นตถิ ปัญญา สมา อาภา “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

สีประจำโรงเรียน “ ม่วง – เหลือ ”