บุคลากร


นายวินัย  ชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นาย xxx   xxx
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทรงกลด  สีหาราช
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นายบุญเทียน  จินดามัง
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)


นางมนทราธิป  อินทร์ก่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)


นางสาววลัยลักษณ์  ฤทธิรงค์
ครูชำนาญการ  (ค.ศ.2)

นายรัษฎานุกร  มณีจันทร์
พนักงานราชการ


นางสาวสุจิตรา  ดาวมณี

ครู ค.ศ.1


นางสาวสราภรณ์  โชคชัย
ครูธุรการ


นายพยนต์  สาปาน
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นายกองศิลป์  หมั่นทำ
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นางเบญจมาศ  จินดามัง
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นางสาวสุขฤดี  ภูมิฐาน  
ครู ค.ศ.1

นายวิทยา  มณีวรรณ์
พนักงานราชการ


นางศิริพร  ธนะขว้าง
ครูวิทยาศาสตร์


นายคำบา พงษ์เจริญ
นักการ ฯ
นายประวิทย์ กระพันธ์เขียว
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นางนวลจันทร์  สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นางเกษมศรี  พรหมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ศ.3)

นายขวัญชัย  นอกสระ
ครู ค.ศ.1

นายเสกสรร  ศรีจูมพล
ครู  L.D.


นางสาวรุ่งนภา  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์