ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
            โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่   94  บ้านหนองหอยปังพัฒนา  หมู่ที่ 12  ตำบลถ้ำวัวแดง  

อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36210   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1


ข้อมูลนักเรียน

        ปีการศึกษา  2558  

ระดับชั้นชาย หญิง รวม 
 อนุบาล 1   
 อนุบาล 2   
 ประถมศึกษาปีที่ 1   
 ประถมศึกษาปีที่ 2   
 ประถมศึกษาปีที่ 3   
 ประถมศึกษาปีที่ 4   
 ประถมศึกษาปีที่ 5   
 ประถมศึกษาปีที่ 6   
 มัธยมศึกษาปีที่ 1   
 มัธยมศึกษาปีที่ 2   
 มัธยมศึกษาปีที่ 3   
 รวม   

ข้อมูลบุคลากร         

 ตำแหน่งชาย  หญิงรวม 
 ผู้บริหาร - 1
 ครูผู้สอน 6 7 13
 พนักงานราชการ 2 - 2
ครูพี่เลี้ยงเด็ก  1 - 1
ครูอัตราจ้าง - 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ  - 1 1
พนักงานบริการ 1 - 1
รวม   20
                    

อัตลักษณ์โรงเรียน         “สะอาด ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์โรงเรียน        “ สังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง ”                             

คำขวัญของโรงเรียน      “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน”

ปรัชญา                             นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา            “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

สีประจำโรงเรียน              ม่วง เหลือ